Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Αρχή ανατροπών την πρωταπριλιά

Τέλος του πρώτου τριµήνου αρχίζει το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων
Αντίστροφη µέτρηση για ανατροπές στις συνθήκες εργασίας και τις αµοιβές δεκάδων χιλιάδων επαγγελµατιών άρχισε από χθες, µε την αποχώρηση τηςτρόικας και την εντολή που έδωσε για το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων.
Ηδη, σύµφωναµε πληροφορίες, η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή που έχει συσταθεί στο υπουργείο Οικονοµικώνγια την προετοιµασίατου σχετικού νοµοσχεδίου εργάζεται µε εντατικούς ρυθµούς, µε σκοπό να είναι έτοιµο ώς το τέλος του χρόνου και να ψηφιστεί ώς το τέλος του πρώτου τριµήνου, όπως υπέδειξε µε µια από τις «∆έκα Εντολές» της η τρόικα προχθές. Ετσι, από 1ης Απριλίου θα αρχίσουν οι ανατροπές στα επαγγέλµατα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το νοµοσχέδιο θα αφορά τα γνωστά 5 επαγγέλµατα, στα οποία αναφέρεται το Μνηµόνιο, αλλά όχι µόνο αυτά. Τα επαγγέλµατα αυτά είναι του δικηγόρου, συµβολαιογράφου, µηχανικού - αρχιτέκτονα, φαρµακοποιού και ορκωτού λογιστή. Επιπλέον, εξετάζεται να επεκταθεί και σε άλλα επαγγέλµατα που έχουν χαρακτηριστικά κλειστού, όπως αυτό του ορκωτού εκτιµητή (ακινήτων και άλλων), ενώ νέες ρυθµίσεις αναµένεται ναεισαχθούν για το επάγγελµα του ξεναγού, αν και ίσως µε µεταγενέστερο νοµοσχέδιο.

Να σηµειωθείότι σύµφωνακαι µε το αναθεωρηµένο Μνηµόνιο (Νο 2) η κυβέρνηση πρέπει παράλληλα µε το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων να ρυθµίσει νοµοθετικά καιτη µεταφοράόλης της κοινοτικής νοµοθεσίας που αφορά την αµοιβαίααναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, την οποία έχει έως τώρα καθυστερήσει.

Προεδρικά διατάγµατα
Το νοµοσχέδιο πουετοιµάζεταιέχει συνολικό χαρακτήρα, δηλαδή προσδιορίζει ποιοι είναι οι περιορισµοί που υπάρχουν σήµερα στην άσκηση των εν λόγω επαγγελµάτων, ποιοιµπορούν να θεωρηθούν δικαιολογηµένοι καιποιοι αδικαιολόγητοι και ποιοιπρέπει νακαταργηθούν. Από εκεί και πέρα, θα εξουσιοδοτεί ταεπιµέρουςαρµόδια υπουργεία να εκδώσουν προεδρικά διατάγµαταή υπουργικές αποφάσεις για τη συγκεκριµενοποίη ση των νέωνδιατάξεων που θα διέπουν την άσκησή τους.Επίσης, εξετάζεται η κατάργηση άλλων περιορισµών που υπάρχουν σήµερα π.χ. στη λειτουργία επιχειρήσεων του υγειονοµικού τοµέα µόνο από επαγγελµατίες του κλάδου της υγείας.

Η έννοια του κλειστού επαγγέλµατος, όπως την αντιµετωπίζει το νοµοσχέδιο, προσδιορίζεται από περιορισµούς ή και προνόµια α) στην πρόσβασηκαι β) στην άσκηση του επαγγέλµατος. Οι περιορισµοί στην πρόσβαση είναι κυρίως γεωγραφικοί ή αφορούν την αδειοδότησή τους, ενώ οι περιορισµοί και τα προνόµια στην άσκηση αφορούν τις καθοριζόµενες αµοιβές, τα εγγυηµένα ελάχιστα περιθώρια κέρδους και την εγγυηµένη εργασία.

Για τους δικηγόρους
Ετσι, για παράδειγµα, για τους δικηγόρους προβλέπεται να καταργηθούν οι καθορισµένες τιµές τωνδικαστικών παραστάσεών τους. Αντί γι’ αυτές, οι δικηγόροι και οι πελάτες τους θα υπογράφουν συµβάσεις, µε βάση τις οποίες θα γίνονται οι κρατήσεις εισφορών για ταασφαλιστικά ταµεία και φυσικά θα επιβάλλονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις. Επίσης, οι δικηγόροι όλων των πόλεων θα µπορούν να παρίστανται σε δίκες οποιασδήποτε πόλης, ενώ θα επιτρέπεται και η διαφήµισή τους. Οι συµβολαιογράφοι
Για τους συµβολαιογράφους, στόχος του Μνηµονίου είναινα καταργηθούν οι γεωγραφικοί περιορισµοί που υπάρχουν, οι περιορισµοί στον αριθµό τους, η ελάχιστη αµοιβή, ηαπαγόρευση διαφήµισης. Οπως επισηµαίνεται όµως, το συγκεκριµένο επάγγελµα είναιειδική περίπτωση, καθώς στην Ελλάδα και γενικάστον ευρωπαϊκό Νότο οι συµβολαιογράφοι είναι δηµόσιοι λειτουργοί καιόχι ένα ακόµη νοµικό επάγγελµα, όπως τουςθεωρούν στη Βόρεια Ευρώπηκαι όπως τουςαντιµετωπίζει το Μνηµόνιο. Εποµένως, ενδέχεται να υπάρξουνακόµη και συνταγµατικά προβλήµατα.

Οι µηχανικοί
Για τους µηχανικούς και τους αρχιτέκτονες προβλέπεται να καταργηθούν οι καθορισµένες ελάχιστες αµοιβές που σήµερα προβλέπονται για µελέτες κ.λπ. Οικαθορισµένες αµοιβές είναι το «προνόµιο» και των ορκωτών ελεγκτών.

Με τους φαρµακοποιούς, τέλος, το «πρόβληµα» είναι τα ελάχιστα καθορισµένα περιθώρια κέρδους.

Οι παραπάνω αλλαγές αναµένεται να οξύνουν τον ανταγωνισµό καινα ευνοήσουν έτσι σταδιακά τη δηµιουργία ισχυρών γραφείων, εταιρειών κ.λπ. Για τους καταναλωτές, ενδέχεται να υπάρξει όφελος, µε την έννοια της µείωσης των τιµών, αλλά δεν αποκλείεται να σηµειωθούν και παρενέργειες, µε την υποχώρηση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών.

ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Αρχή µε τα επαγγέλµατα του δικηγόρου, συµβολαιογράφου, µηχανικού - αρχιτέκτονα, φαρµακοποιού και ορκωτού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Π. Πέρκα: Η βία δεν ήταν ποτέ και δεν θα είναι ποτέ στην ατζέντα της αριστεράς

Η Βουλευτής Φλώρινας και Αναπληρώτρια Τομεάρχης Μεταφορών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα συμμετείχε στις 10.7.2020 στην εκπομπή ...