Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Ολοι «χαμένοι» από τις φορο - αλλαγές

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 αυξάνεται η φορολόγηση των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων (Α.Ε., ΕΠΕ) από το 26% στο 29%, όπως και το ποσοστό της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος από το 80% στο 100%, ενώ και η αύξηση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 75% για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. θα βεβαιωθεί με βάση τα φετινά τους κέρδη.
Τα νέα βάρη που καλούνται να επωμιστούν οι υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες ύστερα από έξι χρόνια ύφεσης έχουν καταφέρει και στέκονται ακόμη όρθιες, αλλά άγνωστο για πόσο ακόμη μετά τη νέα φοροεπιδρομή, περιλαμβάνονται στο πρόσφατο «πακέτο» μέτρων που ψηφίστηκε από τη Βουλή στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται για την υλοποίηση της συμφωνίας με τους εταίρους, που θα ανοίξει την «κάνουλα»
χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας.
«Χαμένοι» όμως βγαίνουν και οι φορολογούμενοι που έχουν επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυβισμού (άνω των 2.500 κυβικών εκατοστών), ή σκάφη αναψυχής άνω των 5 μέτρων, καθώς όχι μόνο αυξάνεται ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης από το 10% στο 13%, αλλά θα υπολογιστεί και για τα περσινά τους εισοδήματα.
Οσοι μάλιστα έχουν ήδη υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα γίνει νέα εκκαθάριση και νέος προσδιορισμός του φόρου που τυχόν οφείλουν και θα κληθούν να πληρώσουν τη διαφορά μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες καταβολής των δόσεων του φόρου εισοδήματος.
Από τη νέα φοροεπιδρομή δεν γλιτώνουν φυσικά ούτε οι μισθωτοί με εισοδήματα άνω των 30.000, καθώς η αύξηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης περιλαμβάνει και τα φετινά εισοδήματά τους, αφού ισχύει επίσης από την 1η Ιανουαρίου 2015.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα ανωτέρω προκύπτουν από το κείμενο της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1159/17.7.2015 εγκυκλίου της γενικής γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με την οποία κοινοποιήθηκαν αρμοδίως οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α’ 80/16-07-2015) και δόθηκαν οι κατωτέρω διευκρινίσεις:
1 Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού αυξάνεται από 26% σε 29% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν.4172/2013 που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περίπτωσης γ’ του άρθρου 45 του ν.4172/2013 που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, ελλείψει ρητής πρόβλεψης στο νόμο περί αναδρομικής εφαρμογής τους για εισοδήματα φορολογικού έτους 2014.
2 Με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 71 του ν.4172/2013.
Ειδικότερα, αυξάνεται από 80% σε 100% το ποσοστό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ενώ το ίδιο ως άνω ποσοστό (100%) εξακολουθεί να ισχύει για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού προστίθεται νέα παράγραφος 36 στο άρθρο 72 του ν.4172/2013, με την οποία αυξάνεται από 55% σε 75% το ποσοστό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των περιπτώσεων β’, γ’, ε’ και στ’ μόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45, για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
Δεδομένου ότι στις ως άνω διατάξεις υπάρχει ρητή αναφορά ως προς την εφαρμογή τους μόνο για τα κέρδη φορολογικού έτους 2015, καθώς και του γεγονότος ότι αυτές προστέθηκαν ως μεταβατικές διατάξεις και όχι ως τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 71 του ν.4172/2013, συνάγεται ότι ο αυξημένος συντελεστής (75%) εφαρμόζεται μόνο για την προκαταβολή φόρου εισοδήματος που βεβαιώνεται με βάση τα κέρδη του φορολογικού έτους 2015.
4 Με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου αυτού τροποποιήθηκε η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013. Ειδικότερα, με τις νέες πλέον διατάξεις επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης και στο ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των πέντε (5) μέτρων.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου αυτού αυξάνεται από δέκα (10%) σε δεκατρία τοις εκατό (13%) ο εφαρμοζόμενος συντελεστής για τον υπολογισμό του φόρου πολυτελούς διαβίωσης για τις υποπεριπτώσεις ii, iii και iv της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013.
Κατά συνέπεια, για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυβισμού (άνω των 2.500 κυβικών εκατοστών), για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα, καθώς και για δεξαμενές κολύμβησης (εσωτερικές και εξωτερικές), ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης θα υπολογίζεται πλέον ως το γινόμενο της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει από την κατοχή ή κυριότητα των ανωτέρω ειδών επί συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).
Τα αυξημένα κλιμάκια της εισφοράς αλληλεγγύης
Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του ως άνω άρθρου, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, αυξάνεται για τα εισοδήματα άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, που αποκτώνται από 01/01/2015 και μετά.
Διευκρινίζεται ότι τα κλιμάκια της εισφοράς των εισοδημάτων μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ παραμένουν όπως αυτά διαμορφώθηκαν με την τροποποίηση που πραγματοποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 52 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α’ 237/31.10.2014), δηλαδή εισοδήματα από 12.001 έως 20.000 συντελεστής εισφοράς 0,7% και από 20.001 έως 30.000 συντελεστής 1,4% επί ολόκληρου του ποσού.
Υπενθυμίζεται ότι με τις ίδιες αυτές διατάξεις (παράγραφο 2 του άρθρου 52 του ν. 4305/2014) είχε παραταθεί η επιβολή της εισφοράς κατά δύο (2) έτη, δηλαδή φορολογικά έτη 2015 και 2016.
Τα αυξημένα κλιμάκια της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, βάσει του συνολικού ατομικού πραγματικού ή τεκμαρτού εισοδήματος, έχουν ως εξής:
-Από 30.001,00 έως 50.000,99: συντελεστής 2% επί ολόκληρου του ποσού.
-Από 50.001,00 έως 100.000,99: συντελεστής 4% επί ολόκληρου του ποσού.
-Από 100.001,00 έως 500.000,99: συντελεστής 6% επί ολόκληρου του ποσού.
-Από 500.001,00 και άνω: συντελεστής 8% επί ολόκληρου του ποσού.
Το ποσό της εισφοράς εξακολουθεί να περιορίζεται αναλόγως σε κάθε περίπτωση ώστε το εναπομένον εισόδημα μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς να μην είναι μικρότερο από το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του αμέσως μικρότερου συντελεστή στο άνω όριο του προηγούμενου κλιμακίου.
Πιο συγκεκριμένα, το καθαρό ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς του κλιμακίου με συντελεστή 0,7%, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 12.000 ευρώ, το καθαρό ποσό του κλιμακίου με συντελεστή 1,4% δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 19.860 ευρώ (20.000*0,7%), το καθαρό ποσό του κλιμακίου με συντελεστή 2% δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 29.580 ευρώ (30.000*1,4%), το καθαρό ποσό του κλιμακίου με συντελεστή 4% δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 49.000 ευρώ (50.000*2%), το καθαρό ποσό του κλιμακίου με συντελεστή 6% δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 96.000 ευρώ (100.000*4%) και τέλος τα καθαρό ποσό του κλιμακίου με συντελεστή 8% δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 470.000 ευρώ (500.000*6%).
Σκάφη αναψυχής
Επιπλέον, με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου αυτού προστίθεται νέα υποπερίπτωση v στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013, σύμφωνα με την οποία, για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των πέντε μέτρων ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του σκάφους επί συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). Σημειώνεται ότι στην εν λόγω αντικειμενική δαπάνη δεν λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για την αμοιβή του πληρώματος.
Επίσης, κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη, από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης εξαιρούνται τα ιστιοφόρα σκάφη και πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι, λίμπερτυ, τα οποία προέρχονται από ελληνική ναυτική παράδοση.
Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2014 και εφεξής, τα οποία δηλώνονται με τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται τα φορολογικά έτη 2015 και μετά.
Για τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης θα επαναπροσδιοριστεί με βάση τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80α/16.7.2015) και ως εκ τούτου η Φορολογική Διοίκηση θα εκδώσει εκ νέου πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.Η προκύψασα διαφορά φόρου δύναται να καταβληθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες καταβολής των δόσεων του φόρου εισοδήματος, όπως προβλέπεται από το προτελευταίο εδάφιο της περίπτ. γ’ της παραγρ.1 του άρθρ. 44 του ν. 4111/2013.
http://www.naftemporiki.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΑΔΕ: Περίπου 1 εκατομμύριο υπόχρεοι ακόμα δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση

Περίπου 958.000 φορολογικές δηλώσεις απομένουν για να υποβληθούν με την προθεσμία να λήγει στις 28 Αυγούστου μετά και την τελευταία παράταση...