Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Α. Τσαυτάρη


Του Μάρκου Μπόλαρη
ΘΕΜΑ: «Κίνδυνος απένταξης προγράμματος με άμεσες επιπτώσεις στην υγεία
του καταναλωτικού κοινού και στις εξαγωγικές επιχειρήσεις ιχθυοτροφείων -
Ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας αφορά τον έλεγχο υγιεινής
και ποιότητας οστρακοειδών, ψαριών και καρκινοειδών»
Με την υπ’αριθμ. 2403/27-12-2012 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤΡ), εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο: "Βελτίωση Υποδομής και
Διαπίστευσης του Έργου Αναφοράς του Τμήματος Παθολογίας Υδρόβιων Οργανισμών και Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Ασθενειών Διθύρων Μαλακίων" (ΠΥΟ-ΕΕΑΑΔΙΜΑ), συνολικού προϋπολογισμού ύψους 550.000 ευρώ, στον Άξονα Προτεραιότητας 3 "Μέτρα Κοινού
Ενδιαφέροντος" - Μέτρο 3.1 "Συλλογικές
Δράσεις", του ΕΠ Αλιείας με κωδικό ΟΠΣΑΑ 179593, για συγχρηματοδότηση από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ).
Η διαπίστευση αφορά στην διάγνωση ασθενειών σε εδώδιμα οστρακοειδή, ιχθείς,
καρκινοειδή και άλλους υδρόβιους οργανισμούς που εκτρέφονται και αλιεύονται. Η
διαπίστευση είναι υποχρεωτική καθώς το Τμήμα ΠΥΟ-ΕΕΑΑΔΙΜΑ εφαρμόζει
πρόγραμμα Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Το αντικείμενο των εξετάσεων
αφορά στη διάγνωση των ασθενειών των εδώδιμων υδρόβιων οργανισμών με άμεσο
αντίκτυπο στον έλεγχο της ποιότητας και της υγιεινής τους, το οποίο απαιτείται για
την εμπορική τους διακίνηση και τις εξαγωγές.
Στη ζώνη ευθύνης του Εργαστηρίου Αναφοράς του Τμήματος ΠΥΟ-ΕΕΑΑΔΙΜΑ
υπάγονται και εξυπηρετούνται όλες οι Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) της χώρας, που
διαθέτουν οστρεοτροφεία και ελεγχόμενα ελεύθερα πεδία αλίευσις οστρακοειδών,
καθώς και οι ΠΕ των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα νησιά του Βορείου Ανατολικού Αιγαίου και
οι ΠΕ Θεσπρωτίας και Κέρκυρας. Περιοχές που διαθέτουν ιχθυοτροφεία, ελεύθερα
πεδία καρκινοειδών και οκτώ (8) οργανωμένες λιμνοθάλασσες, υπεύθυνες για το 80%
της εθνικής παραγωγής. Συνεπώς, η αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου θεωρείται
επιβεβλημένη και μείζονος εθνικής σημασίας.
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγκεκριμένης διαδικασίας
υλοποίησης της Πράξης, η χρηματοδότησή της αφορά στη τμηματική καταβολή της
σχετικής πίστωσης σε τέσσερις δόσεις στον Δικαιούχο της Πράξης, με την
πιστοποίηση αναλογικής υλοποίησης τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού Μ ά ρ κ ο ς Μ π ό λ α ρ η ς , β ο υ λ ε υ τ ή ς Ν . Σ ε ρ ρ ώ ν
Διαδίκτυο: www.bolaris.gr - Ηλ εκτρ ονικό Τα χυδρ ομείο: bolaris@otenet.gr
Αθήνα: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα, τηλ. 210 3709625, 210 3709626, fax 210 3709629
Σέρρες: Μεραρχίας 40, 62162, Σέρρες, τηλ.: 23210 98440, 23210 98441, fax 23210 98449
αντικειμένου. Η τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων προϋποθέτει την προεξόφληση
από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) τουλάχιστον της απαιτούμενης
για την καταβολή της αντίστοιχης δόσης δαπάνης.
Έχοντας έλλειψη διαχειριστικής επάρκειας, απαραίτητη για τη διαχείριση του
προγράμματος, το ΥΠΑΑΤΡ ζήτησε την συνδρομή της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας,
η οποία και δόθηκε. Στην συνέχεια, το Υπουργείο δήλωσε αδυναμία κάλυψης των
οικονομικών αναγκών του ΤΠΥΟ, ενώ παράλληλα, η Διαχειριστική Αρχή της
ΑΛΙΕΙΑΣ απαιτεί από την ΠΚΜ να διαθέσει δικά της χρήματα για την
πραγματοποίηση του προγράμματος!
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
α. Μέχρι σήμερα, στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που εχει υλοποιήσει η
ΠΚΜ μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είτε του ΕΣΠΑ είτε της Αλιείας, δεν
υπήρξαν αντίστοιχες δεσμεύσεις και η χρηματοδότηση τους πραγματοποιήθηκε με
την απ' ευθείας εξόφληση των δαπανών των αναδόχων των επιμέρους δημοσίων
συμβάσεων που υπεγράφησαν στο πλαίσιο της αντίστοιχης Πράξης,
β. σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΥΕΔ ΕΠ Αλιείας, στο Μέτρο 3.1 του ΕΠ
Αλιείας έχουν ενταχθεί τρεις Πράξεις και καμία δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα,
καθώς οι δικαιούχοι δεν έχουν τη δυνατότητα να προχρηματοδοτήσουν τα σχετικά
έργα,
γ. οι χρονικοί περιορισμοί για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
είναι ιδιαίτερα ασφυκτικοί,
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Τι σκοπεύει να πράξει άμεσα η κυβέρνηση προκειμένου να μην υπάρξει απένταξη της
πράξης με τίτλο «Βελτίωση Υποδομής και Διαπίστευσης του Έργου Αναφοράς του
Τμήματος Παθολογίας Υδρόβιων Οργανισμών και Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς
Ασθενειών Διθύρων Μαλακίων» και λύση της σχετικής σύμβασης, με καταλυτικά
αρνητικές συνέπειες στην υγεία των καταναλωτών και αδυναμία διακίνησης των
παραγόμενων εδωδίμων οστρακοειδών, ιχθύων, καρκινοειδών που εκτρέφονται και
αλιεύονται στη χώρα μας, για εγχώρια κατανάλωση και εξαγωγή;

Ο ερωτών Βουλευτής Μάρκος Μπόλαρης
ΘΕΜΑ: "Ενώ γίνονται εκκλήσεις για επενδύσεις, κινδυνεύει με απένταξη
σημαντική Πράξη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας, με άμεσες
επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών. - Απειλούνται άμεσα με
κλείσιμο ιχθυοτροφεία και εκτροφεία οστρακοειδών/καρκινοειδών"
Ερώτηση ανεξάρτητου Βουλευτή Σερρών Μάρκου Μπόλαρη προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Α. Τσαυτάρη
Στους κινδύνους που ενέχει, τόσο για την υγεία των καταναλωτών όσο και για
τις επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα με εξαγωγικό χαρακτήρα
(ιχθυοκαλλιέργειες και οστρεοτροφεία), η αδυναμία της κυβέρνησης να
εγγυηθεί το απαραίτητο χρηματικό ποσό για την Πράξη "Βελτίωση Υποδομής
και Διαπίστευσης του Έργου Αναφοράς του Τμήματος Παθολογίας Υδρόβιων
Οργανισμών και Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Ασθενειών Διθύρων
Μαλακίων", αναφέρεται με ερώτηση του προς τον αρμόδιο Υπουργό, ο
ανεξάρτητος Βουλευτής Σερρών κ. Μάρκος Μπόλαρης.
Συγκεκριμένα, η εν λόγω Πράξη αφορά στον τεχνικό εκσυγχρονισμό και στην
διαπίστευση του ΠΥΟ-ΕΕΑΑΔΙΜΑ το οποίο και είναι υπεύθυνο για
την διάγνωση ασθενειών σε εδώδιμα οστρακοειδή, ιχθείς, καρκινοειδή και
άλλους υδρόβιους οργανισμούς που εκτρέφονται και αλιεύονται. Η
διαπίστευση είναι υποχρεωτική βάση Κοινοτικής Νομοθεσίας προκειμένου να
διατηρήσει η χώρα το δικαίωμα εμπορικής διακίνησης και εξαγωγών των εν
λόγω προϊόντων.Μ ά ρ κ ο ς Μ π ό λ α ρ η ς , β ο υ λ ε υ τ ή ς Ν . Σ ε ρ ρ ώ ν
Διαδίκτυο: www.bolaris.gr - Η λεκτρον ικό Ταχυδρομείο: bolaris@oten et.gr
Σέρρες: Μεραρχίας 40, 621 25, Σέρρες, τηλ.: 23210 98440,: fax 23210 98449
Ο κ. Μπόλαρης υπογραμμίζει ότι στη ζώνη ευθύνης του Εργαστηρίου
Αναφοράς του Τμήματος ΠΥΟ-ΕΕΑΑΔΙΜΑ με έδρα την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, υπάγονται και εξυπηρετούνται όλες οι Περιφερειακές Ενότητες
της χώρας που διαθέτουν οστρεοτροφεία και ελεγχόμενα ελεύθερα πεδία
αλίευσις οστρακοειδών, ιχθυοτροφεία, ελεύθερα πεδία καρκινοειδών και οκτώ
(8) οργανωμένες λιμνοθάλασσες, υπεύθυνες συνολικά για το 80% της εθνικής
παραγωγής. Συνεπώς, η αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου θεωρείται
επιβεβλημένη και μείζονος εθνικής σημασίας.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
α. Μέχρι σήμερα, στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που έχει
υλοποιήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και της Αλιείας, δεν υπήρξαν αντίστοιχες
δεσμεύσεις και η χρηματοδότηση τους πραγματοποιήθηκε με την απ' ευθείας
εξόφληση των δαπανών των αναδόχων των επιμέρους δημοσίων συμβάσεων
που υπεγράφησαν στο πλαίσιο της αντίστοιχης Πράξης,
β. σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΥΕΔ ΕΠ Αλιείας, έχουν ενταχθεί τρεις
Πράξεις και καμία δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, καθώς οι δικαιούχοι δεν
έχουν τη δυνατότητα να προχρηματοδοτήσουν τα σχετικά έργα,
γ. οι χρονικοί περιορισμοί για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων είναι ιδιαίτερα ασφυκτικοί,
ο ανεξάρτητος Βουλευτής Σερρών κ. Μάρκος Μπόλαρης ρωτά τον αρμόδιο
Υπουργό, τι σκοπεύει να πράξει άμεσα η κυβέρνηση προκειμένου να μην
υπάρξει απένταξη του Προγράμματος και λύση της σχετικής σύμβασης, με
καταλυτικά αρνητικές συνέπειες στην υγεία των καταναλωτών και αδυναμία
διακίνησης των παραγόμενων εδώδιμων οστρακοειδών, ιχθύων και
καρκινοειδών που εκτρέφονται και αλιεύονται στη χώρα μας, για εγχώρια
κατανάλωση και εξαγωγή.

Μάρκος Μπόλαρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Anonymous Greece: Αυτοί είναι οι Τούρκοι που έριξαν τις σελίδες των υπουργείων

Τα στοιχεία των δύο ατόμων που βρίσκονται πίσω από τα «χτυπήματα» σε ελληνικούς στόχους, δημοσίευσαν οι Anonymous Greece το βράδυ της Πα...