Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση των συμβασιούχων εργαζομένων στα εργοστάσια της ΕΒΖ, λόγω της απόφασης αναστολής της παραγωγικής λειτουργίας των εργοστασίων»


 

Με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και στους μη μισθωτούς των οποίων η δραστηριότητα έχει διακοπεί λόγω μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, καθώς και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Στις 5 Φεβρουαρίου, η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για κινητοποίηση του ΕΤΠ όσον αφορά στις απολύσεις στην επιχείριση Nutriart Α.Β.Ε.Ε., η οποία κρίθηκε ότι πληρεί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Στις 24 Ιουνίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Ελλάδας για να στηρίξει την
επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν από την Nutriart Α.Β.Ε.Ε., εξαιτίας της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και αιτήθηκε την κινητοποίηση του ΕΤΠ για το συνολικό ποσό των 6.096.000 EUR υπέρ της Ελλάδας. Μάλιστα, στο αιτιολογικό της πρότασής της, η Επιτροπή τόνισε ότι:
«Οι απολύσεις στη Nutriart θα αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων που αναζητούν εργασία στην επικράτεια, ενώ η απώλεια παραγωγικού δυναμικού θα μειώσει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων εργασίας. Ως εκ τούτου, μπορεί να θεωρηθεί ότι οι απολύσεις έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην περιφερειακή και τοπική οικονομία. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, οι περισσότεροι άνεργοι είναι μακροχρόνια άνεργοι, ωστόσο η ανεργία πλήττει τόσο τη νεότερη γενιά όσο και εκείνους που βρίσκονται στην πέμπτη δεκαετία της ζωής τους οι οποίοι έχουν πρόβλημα να βρουν εναλλακτική απασχόληση».
Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2014, με το οποίο εγκρίθηκε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Ελλάδας για την στήριξη της επανένταξης στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν από την Nutriart Α.Β.Ε.Ε., τονίζεται ότι «οι 508 απολύσεις θα επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση της ανεργίας στις Περιφέρειες Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας κατά νου ότι στο τέταρτο τρίμηνο του 2013 το ποσοστό ανεργίας στην Αττική ήταν 28,2% ενώ στην Κεντρική Μακεδονία ήταν 30,3%», όπως επίσης και ότι «η αυξανόμενη ανεργία στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας αποδυνάμωσε την κοινωνική συνοχή και συνέβαλε στις κοινωνικές εντάσεις».

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, και με δεδομένα ότι:

- Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης για την αναστολή της παραγωγικής λειτουργίας των δύο εργοστασίων στις Σέρρες και την Ορεστιάδα βρίσκεται σε αντίστροφη αναλογία προς την ανάγκη για παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και αναπτυξιακό σχεδιασμό στον πρωτογενή τομέα.

- Για την κατηγορία των συμβασιούχων εργαζομένων της ΕΒΖ, για τους οποίους η απασχόλησή τους στα εργοστάσια της ΕΒΖ με συμβάσεις εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 8 μηνών αποτελούσε την μοναδική πηγή εισοδήματος και βάσει αυτής είχαν οργανώσει τη ζωή τους, η αναγγελία της αναστολής λειτουργίας των δύο εργοστασίων ισοδυναμεί με απόλυση.

- Η απόφαση αυτή έχει οδηγήσει στην ανεργία εκατοντάδες εργαζομένους στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, χωρίς να έχει ληφθεί μέχρι και σήμερα οποιοδήποτε μέτρο στήριξης για αυτούς.

- Η απόφαση αυτή επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση της ανεργίας στην Βόρεια Ελλάδα - όταν ήδη σε αρκετούς νομούς τα ποσοστά της πραγματικής ανεργίας ξεπερνούν το 50% - και οδηγεί στην οικονομική και κοινωνική ερημοποίηση της Βόρειας Ελλάδας.

- Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 για το ΕΤΠ, ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε αιτήσεις των κρατών μελών για χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ για ενέργειες που στοχεύουν σε εργαζόμενους που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι απολύσεις λόγω πλεονασμού έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην τοπική, περιφερειακή ή εθνική οικονομία, καθώς και στην περίπτωση που οι απολύσεις λόγω πλεονασμού συνιστούν αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

- Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 για το ΕΤΠ, το αιτούν κράτος μέλος υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή εντός 12 εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης του Κανονισμού- ήτοι η απόλυση λόγω πλεονασμού τουλάχιστον 500 εργαζομένων. Στην προκείμενη περίπτωση των συμβασιούχων εργαζομένων, τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζει ο Κανονισμός πληρούνται, καθώς ο αριθμός τους υπερβαίνει τους 500.

- Συνιστά πρωτίστως ευθύνη της ΕΒΖ να παρέχει στήριξη στους συμβασιούχους εργαζόμενους, το έργο και η προσφορά των οποίων έπαιξε καθοριστικό ρόλο από την πρώτη μέρα λειτουργίας των εργοστασίων.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι αρμόδιοι Υπουργοί:
Προτίθεστε να καταθέσετε αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, για την παροχή χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους συμβασιούχους εργαζόμενους της ΕΒΖ, προκειμένου να τους παρασχεθεί στήριξη για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013;
 Ο ερωτών Βουλευτής  Μάρκος Μπόλαρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μέσω του gov.gr οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου ή θανάτου

«Μεγάλη τομή στις συναλλαγές του πολίτη με το Δημόσιο»χαρακτήρισε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς, τη δυνατότητα...