Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Συνεργασία ΥΠΕΣΔΑ με το Ίδρυμα Robert Bosch: Υποτροφίες σε δημοσίους υπαλλήλους (αιτήσεις)

Ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με το Ίδρυμα Robert Bosch για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανταλλαγής Δημοσίων Υπαλλήλων Bellevue.
Το προαναφερθέν πρόγραμμα απευθύνεται σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους των κεντρικών Δημόσιων Διοικήσεων συγκεκριμένων κρατών-μελών της Ε.Ε. (Γαλλίας, Γερμανίας, Ελλάδας, Ουγγαρίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Σλοβενίας, Ισπανίας) οι οποίοι διαθέτουν ήδη αρκετά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στη δημόσια διοίκηση και επιθυμούν να ενισχύσουν
το εργασιακό τους προφίλ μέσω της δωδεκάμηνης απόσπασής τους σε δημόσια υπηρεσία νευραλγικού χαρακτήρα των προαναφερόμενων κρατών – μελών.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 15 μήνες και περιλαμβάνει δύο μέρη:
α) εκμάθηση γλώσσας (3 μήνες πριν την έναρξη εργασίας στην χώρα υποδοχής)
β) απόσπαση στη χώρα υποδοχής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.3320/2005,
όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 48) (12μηνη εργασία των υποτρόφων ως εργαζομένων επισκεπτών
σε φορείς των κρατών μελών).
Υποτροφία
Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα λαμβάνουν υποτροφία, από το Ίδρυμα
Robert Bosch, ύψους 2.500 € μηνιαίως και επιπρόσθετα επιδόματα για συζύγους,
παιδιά, έξοδα μετακόμισης, μετακινήσεων λόγω του προγράμματος και για την
εκμάθηση γλώσσας. Επίσης, εξακολουθούν να λαμβάνουν τον μισθό της υπηρεσίας
προέλευσής τους (χωρίς το επίδομα αλλοδαπής) στην οποία επιστρέφουν έπειτα από
την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Οι υποψήφιοι—οι οποίοι θα πρέπει να είναι στελέχη της Κεντρικής Δημόσιας
Διοίκησης (Υπουργείων, Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και Ανεξάρτητων Αρχών)—
θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα τυπικά – ουσιαστικά προσόντα, όπως
αυτά προσδιορίζονται από το Ίδρυμα Robert Bosch στον σχετικό ιστότοπό του και
εξειδικεύονται στα παρακάτω:
Τυπικά προσόντα
– Ηλικία έως 50 ετών
– Τουλάχιστον έξι (6) χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας μετά την αποφοίτηση
– Τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια προϋπηρεσίας ως δημόσιοι υπάλληλοι σε
σημαντικούς τομείς / υπηρεσίες της ελληνικής κεντρικής δημόσιας διοίκησης
– Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης ή προοπτική ανάληψης θέσης ευθύνης
– Αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα (Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή αντίστοιχος τίτλος
σπουδών)
– Σπουδές ή / και επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
– Καλή γνώση (τουλάχιστον) της γλώσσας της χώρας υποδοχής
Ουσιαστικά προσόντα
– Άριστη γενική γνώση του εθνικού και διεθνούς πολιτικού και οικονομικού
περιβάλλοντος
– ‘Έντονο ενδιαφέρον για τις πολιτικές εξελίξεις των θεμάτων που αφορούν την
Ευρωπαϊκή Ένωση
– Επαγγελματισμός, ηγετικές δεξιότητες, και ευελιξία. Ικανότητα και επιθυμία
εξειδίκευσης σε νέα εργασιακά αντικείμενα σε γρήγορο χρόνο
– Διαπραγματευτικές ικανότητες
– Ικανότητα ομαδικής εργασίας (ομαδικό πνεύμα)
– Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και αφοσίωση στην επίτευξη υψηλών
αποδόσεων
– Άριστες συγγραφικές ικανότητες
– Ικανότητα και επιθυμία για γρήγορη εντρύφηση σε νέα πεδία εργασίας
– Ικανότητα και επιθυμία για εργασία σε διατμηματικές, διεπιστημονικές ομάδες
εργασίας
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να αναζητήσουν την αίτηση
υποψηφιότητας στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Robert Bosch και να την υποβάλουν στο Υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η καταληκτική ημερομηνία για την
υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 31η Μαρτίου 2016.
Η αίτηση υποψηφιότητας, η οποία πρέπει να είναι συμπληρωμένη στην αγγλική
γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο, σε ηλεκτρονική μορφή, ο οποίος να
περιλαμβάνει μία υπεύθυνη δήλωση στην οποία οι υποψήφιοι θα απαριθμούν τα
απαραίτητα έγγραφα που επισυνάπτουν και θα δηλώνουν ότι οι επικαλούμενες
ιδιότητες, τίτλοι σπουδών και προσόντα είναι αληθή.
Πιο συγκεκριμένα, θα επισυνάπτεται:
– Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική γλώσσα.
– Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση στην αγγλική γλώσσα. Βεβαίωση της υπηρεσίας του ενδιαφερόμενου για την συγκατάθεσή της ως προς τη συμμετοχή του υπαλλήλου της, στο πρόγραμμα Bellevue.
– Αντίγραφα όλων των πανεπιστημιακών και άλλων τίτλων σπουδών, επαγγελματικών πιστοποιητικών, βεβαιώσεων γνώσης ξένης γλώσσας κ.λπ. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως αυτό ισχύει σήμερα (άρθρ. 28). Οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) που έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης ακαδημαϊκής/επαγγελματικής ισοτιμίας.
– Σύντομη έκθεση, στην αγγλική γλώσσα, που περιλαμβάνει τα κίνητρα
συμμετοχής στο πρόγραμμα, τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους
στόχους και τις προσδοκίες από την εμπειρία απασχόλησης στην υπηρεσία της
χώρας υποδοχής. Επίσης, στην εν λόγω έκθεση, θα πρέπει να γίνεται αναφορά
στους τρόπους με τους οποίους ο υποψήφιος σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την
αποκτούμενη εμπειρία από την συμμετοχή του στο πρόγραμμα στην μετέπειτα
σταδιοδρομία του στην ελληνική δημόσια διοίκηση.
Για την επιτάχυνση των διαδικασιών, τα ανωτέρω αποστέλλονται αποκλειστικά
με ηλεκτρονικό τρόπο (σκαναρισμένα) στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@ydmed.gov.gr. Τα στοιχεία
του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, σε
μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής και, εφόσον ζητηθούν.
Χρονοδιάγραμμα – Διαδικασία επιλογής
– Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας
και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (Τμήμα Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού),
όπως αναφέρεται ανωτέρω.
– Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις και τα τυπικά προσόντα
που απαιτούνται, προκρίνονται στο δεύτερο στάδιο της επιλογής κατά το οποίο
καλούνται σε συνέντευξη.
– Το δεύτερο στάδιο επιλογής διενεργείται από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης με
στόχο τη διαμόρφωση εμπεριστατωμένης άποψης ως προς την προσωπικότητα,
τις ικανότητες και την καταλληλότητα των ενδιαφερόμενων υποψηφίων.
Η Επιτροπή αποτελείται από :
α) ένα Σύμβουλο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ),
β) τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, , γ) έναν ειδικό επιστήμονα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Τμήματος Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης του προαναφερόμενου Υπουργείου. Τα μέλη της Επιτροπής, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μετά από πρόταση του Προέδρου του ΑΣΕΠ και της Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για τα, υπό α΄και γ΄στοιχεία, μέλη, αντιστοίχως.
– Η Επιτροπή καθορίζει τις ημέρες και ώρες των συνεντεύξεων, ανάλογα με τον
αριθμό των υποψηφίων και εκδίδει σχετική ανακοίνωση, η οποία αναρτάται στο
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
(www.ydmed.gov.gr ). Οι επιλεγέντες, σε αυτό το στάδιο, υποψήφιοι
ειδοποιούνται εγκαίρως και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον τόπο
και χρόνο της συνέντευξης.
– Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού εξετάσει τις αιτήσεις και λάβει υπόψη
τις συνεντεύξεις, συντάσσει πίνακα με τις τέσσερις (4) επικρατέστερες
υποψηφιότητες τον οποίο αναρτά προς ενημέρωση στο διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Στη συνέχεια, οι
φάκελοι των επικρατέστερων υποψηφίων διαβιβάζονται στο Ίδρυμα Robert
Bosch έως τις 24 Απριλίου 2016 προκειμένου αυτό να διενεργήσει την τελική επιλογή.
– Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν για συνέντευξη στη Στουτγάρδη από το
Ίδρυμα Robert Bosch κατά το διάστημα 18 έως 20 Μαΐου 2016 όπου και θα γίνει η οριστική επιλογή.
– Το πρόγραμμα αφορά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΙδρύματοςRobert Bosch
http://www.aftodioikisi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΑΔΕ: Περίπου 1 εκατομμύριο υπόχρεοι ακόμα δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση

Περίπου 958.000 φορολογικές δηλώσεις απομένουν για να υποβληθούν με την προθεσμία να λήγει στις 28 Αυγούστου μετά και την τελευταία παράταση...