Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Οι πρώτες παρεμβάσεις Κουρουμπλή στον εκλογικό νόμο (έγγραφο)

Θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι πρώτες αλλαγές που επιλέγει να φέρει στο προσκήνιο ο υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης Κουρουμπλής στο γενικότερο εκλογικό σύστημα. Με το πολυνομοσχέδιο για τους ΟΤΑ (δείτε ολόκληρο το έγγραφο του νομοσχεδίου ΕΔΩ), έρχονται μια σειρά από παρεμβάσεις στο σύστημα που διέπει την εκλογική διαδικασία -και συγκεκριμένα στο ΠΔ 26/2012– που αφορούν:
  • Τους ετεροδημότες (άρθρα 107 – 108)
  • Του νέους εκλογείς (άρθρα 91 – 92)
  • Τους δημοσίους υπαλλήλους και συγκεκριμένα τον τρόπο χορήγησης αδειών σε περίπτωση εκλογών (άρθρο 109)
  • Την εκλογική αποζημίωση στους υπαλλήλους των ΟΤΑ που απασχολούνται στις εκλογικές διεργασίες και την καταβολή της οποίας διασφαλίζει (άρθρο 111)
  • Τους εκλογικούς καταλόγους (άρθρο 89)
  • Θέματα εκλογικής διαδικασίας (άρθρα 93 – 106)

Δείτε αναλυτικότερα το σχετικό κεφάλαιο:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 89
Εκλογικοί κατάλογοι
Η περίπτωση (βα) της παραγράφου (β), του άρθρου 16, του π.δ.105/27.8.2014 (ΦΕΚ
172/τ.A/28.8.2014) – «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών», τροποποιείται και
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τη μέριμνα για την κατάρτιση και τακτική αναθεώρηση του αρχείου των εκλογέων όλης
της χώρας, την κατάρτιση των καταλόγων ετεροδημοτών, κοινοτικών εκλογέων και
εκλογέων ειδικών κατηγοριών, όπως στρατιωτικών, υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας
κλπ, για την τήρηση αυτού σε ηλεκτρονική ή και έντυπη μορφή, καθώς και για την
εκτύπωση και διάθεση των εκλογικών καταλόγων. Η εποπτεία, ο έλεγχος, και η θεσμική και
διοικητική αρμοδιότητα επί των εκλογικών καταλόγων καθώς και κάθε μορφής και
αιτιολογίας, μεταβολή επί αυτών, αποτελεί αποκλειστικό αντικείμενο του Τμήματος
Εκλογικών Καταλόγων και Αποτελεσμάτων, της Διεύθυνσης Εκλογών, του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Άρθρο 90
Παραλειφθέντες εκλογείς
1. Η παράγραφος 4, του άρθρου 8, του π.δ.26/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Εκλογείς, οι οποίοι δεν έχουν στερηθεί του εκλογικού δικαιώματος και δεν
περιλαμβάνονται, εκ παραδρομής, στους εκλογικούς καταλόγους, ασκούν το εκλογικό τους
δικαίωμα, μέχρι το πέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας, σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα
του δήμου, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι».
2. Η φράση «ή Μητρώα αρρένων» της παραγράφου 5, του άρθρου 8, του π.δ.26/2012,
απαλείφεται
Άρθρο 91
Εγγραφή νέων εκλογέων
Το άρθρο 10, του π.δ.26/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Ο Δήμαρχος συντάσσει αυτεπάγγελτα, κάθε έτος, από 1ης μέχρι τέλους Οκτωβρίου
ονομαστικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν όσους είναι εγγεγραμμένοι στα
δημοτολόγια του δήμου και θα αποκτήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν κατά το επόμενο
έτος.
2. Οι νέοι αυτοί εκλογείς, εντός του Οκτωβρίου του ίδιου έτους, υποβάλλουν στον οικείο
δήμο δήλωση, για το εκλογικό διαμέρισμα στους εκλογικούς καταλόγους, του οποίου
επιθυμούν να εγγραφούν. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση αυτή, η κατάταξή τους γίνεται στο
εκλογικό διαμέρισμα που επιλέγει ο δήμος, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία.
3. Οι καταστάσεις αυτές, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, με τη διαδικασία της παραγράφου 1, του άρθρου 12, για την ένταξή τους
στο αρχείο εκλογικών καταλόγων, από 1ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους».
Άρθρο 92
Απόδοση Ειδικού Εκλογικού Αριθμού στους νέους εκλογείς
Η παράγραφος 2, του άρθρου 11, του π.δ.26/2012, καταργείται.
Άρθρο 93
Διαδικασία μεταβολών
Το τελευταίο εδάφιο, της παραγράφου 2, του άρθρου 12, του π.δ.26/2012, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Επιπλέον, οι καταστάσεις της παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου, περιέχουν και τον
Ειδικό Εκλογικό Αριθμό, με εξαίρεση τις εγγραφές των νέων εκλογέων του άρθρου 10, των
παραληφθέντων εκλογέων καθώς και όσων απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια.
Άρθρο 94
Τήρηση εκλογικών καταλόγων
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, του άρθρου 20, του π.δ.26/2012, η φράση «Στα
τηρούμενα από το Υπουργείο Εσωτερικών, μαγνητικά αρχεία», αντικαθίσταται με τη φράση
«Στην τηρούμενη από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Βάση
Δεδομένων του εκλογικού σώματος».
2. Στην παρ.1 του άρθρου 20 του π.δ.26/2012 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής:
Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μεριμνά ακόμη και για την
καταχώριση σχετικών ενδείξεων στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους, προκειμένου να
διασφαλιστεί η μοναδικότητα της ψήφου των εκλογέων, που είναι εγγεγραμμένοι και σε
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ή εκλογικούς καταλόγους άλλων κρατών – μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 95
Έλεγχος στοιχείων εγγραφής
Το 1ο εδάφιο, της παρ. 1, του άρθ. 21 του π.δ.26/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
Αν διαπιστωθεί, ότι το ίδιο πρόσωπο, είναι περισσότερες από μία φορά εγγεγραμμένο
στους εκλογικούς καταλόγους, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
μεριμνά για την καταχώριση της ειδικής ένδειξης «Δ» προ του ονόματός του και αποστέλλει
στους οικείους δήμους τα απαραίτητα στοιχεία του εκλογέα, προκειμένου να διενεργηθεί ο
σχετικός έλεγχος. Με απόφαση του Διευθυντή Εκλογών, θεωρείται ισχυρή η μία και νόμιμη
εγγραφή του, όπως αυτή εμφανίζεται στο δημοτολόγιο και διατάσσεται η διαγραφή της
δεύτερης εγγραφής, από τους υπόλοιπους εκλογικούς καταλόγους.
Μέχρι τη διαγραφή της μίας και ανίσχυρης εγγραφής, από τον εκλογικό κατάλογο, σε
περίπτωση διενέργειας γενικών βουλευτικών εκλογών, εκλογών για την ανάδειξη των
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτοδιοικητικών εκλογών και δημοψηφισμάτων, ο
εκλογέας υπογράφει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει ότι, έχοντας υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 113, παρ.2, του παρόντος, έλαβε γνώση ότι είναι
διπλοεγγεγραμμένος και δεν ψήφισε ούτε προτίθεται να ψηφίσει την ημέρα αυτή, σε άλλο
εκλογικό τμήμα της χώρας.
Άρθρο 96
Αποστολή εκλογικών καταλόγων
1. Στο τέλος της παρ.1 του άρθ. 22, του π.δ.26/2012 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
Οι οριστικοποιημένοι εκλογικοί κατάλογοι, μπορούν να διαβιβάζονται στους ίδιους
αποδέκτες, με οπτικούς δίσκους μοναδικής εγγραφής.
2. Η παράγραφος 2, του άρθρου 22, του π.δ.26/2012, καταργείται.
Άρθρο 97
Κατάρτιση ειδικών εκλογικών καταλόγων
1. Η φράση «οι καταστάσεις ανασυντάσσονται σε πέντε αντίτυπα» του δεύτερου
εδαφίου της παρ.5 του άρθρου 27 του π.δ.26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«οι καταστάσεις ανασυντάσσονται σε έξι (6) αντίτυπα»
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ.5 του άρθρου 27 του π.δ.26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα τέσσερα αντίτυπα των καταστάσεων, διαβιβάζονται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
πέντε (5) ημερών, από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, στον Πρόεδρο Πρωτοδικών
της οικείας εκλογικής περιφέρειας και το ένα αντίτυπο αποστέλλεται στη Διεύθυνση
Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
3. Στην παρ.6 του άρθρου 27 του π.δ.26/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει λόγω ενστάσεων στις ανωτέρω καταστάσεις, το
οικείο Πρωτοδικείο ενημερώνει αμέσως τη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
Άρθρο 98
Γραμμάτιο υποψηφιοτήτων
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5, του άρθρου 32, του π.δ.26/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
Στην πρόταση, επισυνάπτεται για κάθε υποψήφιο, γραμμάτιο δημόσιας οικονομικής
υπηρεσίας, για κατάθεση χρηματικού ποσού, εκατόν πενήντα (150,00 €) ευρώ.
Άρθρο 99
Παρουσία αντιπροσώπων
Στην παρ.3, του άρθρου 40, του π.δ.26/2012, προστίθεται 3ο εδάφιο, ως εξής:
Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους κατά τα ανωτέρω, δύνανται να εισέλθουν ανά
πάσα στιγμή, της ημέρας της ψηφοφορίας, στο χώρο του εκλογικού τμήματος όπου θα
ασκήσουν τα καθήκοντά τους.
Άρθρο 100
Κατάργηση φρουράς
Το άρθρο 54, του π.δ.26/2012, καταργείται.
Άρθρο 101
Μέλη εφορευτικών επιτροπών
Στο άρθρο 58, του π.δ.26/2012, προστίθεται παράγραφος (8), ως εξής:
«8. Στα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, που άσκησαν τα καθήκοντά τους, χορηγείται μία
(1) ημέρα ειδικής άδειας απουσίας, με αποδοχές από την εργασία τους, την επομένη των
εκλογών, η οποία δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ούτε στο χρόνο της ειδικής εκλογικής άδειας που
χορηγείται κατά το άρθρο 106 του παρόντος. Για το σκοπό αυτό, εφοδιάζονται με σχετική
βεβαίωση, από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής.
Άρθρο 102
Κωλύματα διορισμού μελών εφορευτικών επιτροπών
Η παρ. 1, του άρθ. 59, του π.δ.26/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Πυροσβεστικού Σώματος και οι στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις
ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, καθώς και οι υπάλληλοι που εμπλέκονται στην
εκλογική διαδικασία δεν μπορούν να κληρωθούν ή διοριστούν μέλη εφορευτικών
επιτροπών και αν τυχόν κληρωθούν ή διοριστούν, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη
συγκρότηση των επιτροπών. Το κώλυμα ισχύει και για τους αποστρατευθέντες
αξιωματικούς καθώς και για όσους διετέλεσαν δήμαρχοι κατά την τελευταία τριετία προ
των εκλογών.
Άρθρο 103
Προϋποθέσεις διορισμού δημοσίων υπαλλήλων, ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής
Η παράγραφος 4, του άρθρου 68, του π.δ.26/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, δεν επαρκούν, το Α΄ Τμήμα του Άρειου
Πάγου, μπορεί, αφού διαπιστώσει την ανεπάρκεια, να διορίσει, προς συμπλήρωση του
απαιτούμενου αριθμού, μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΠΕ, που υπηρετούν στις
δημόσιες Υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Νομικής με
τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία ή πτυχιούχοι άλλων σχολών, με τουλάχιστον επταετή
προϋπηρεσία».
Άρθρο 104
Εκτύπωση ψηφοδελτίων
Το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 71, του π.δ.26/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
Ο αριθμός των ψηφοδελτίων για κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή κάθε μεμονωμένο
υποψήφιο της περιφέρειας, πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά δέκα τοις εκατό
(10%) από τον αριθμό των εκλογέων, που είναι εγγεγραμμένοι στο εκλογικό τμήμα.
Άρθρο 105
Απαγόρευση χρήσης λευκών ψηφοδελτίων
Στο τέλος της παρ. 1, του άρθρου 74, του π.δ.26/2012, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
Απαγορεύεται η χρήση λευκών ψηφοδελτίων, σε περίπτωση που πολιτικό κόμμα ή
συνασπισμός κομμάτων ή μεμονωμένος υποψήφιος, δεν έχουν παραδώσει ψηφοδέλτια
στον οικείο αντιπεριφερειάρχη, κατά τα οριζόμενα στο άρθ. 71, παρ.2.
Άρθρο 106
Κλείσιμο της κάλπης
Το άρθρο 79, του π.δ.26/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
Μετά την αποπεράτωση της εργασίας του προηγούμενου άρθρου, η Επιτροπή και οι
αντιπρόσωποι των υποψηφίων διαπιστώνουν εάν είναι άδεια η κάλπη, η οποία κατόπιν
κλείνεται από την Επιτροπή.
Άρθρο 107
Ετεροδημότες εκλογείς
1. Η παρ.5 του άρθρου 95 του π.δ.26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
Οι αιτήσεις για την εγγραφή και τη διαγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των
ετεροδημοτών υποβάλλονται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
Η ιδιότητα του ετεροδημότη εκλογέα παύει αυτεπάγγελτα σε περίπτωση μεταδημότευσης
του εκλογέα σε δήμο της εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι ετεροδημότης ή σε
περίπτωση μεταδημότευσης σε δήμο άλλης εκλογικής περιφέρειας. Η αρμόδια Υπηρεσία
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μεριμνά για τη σχετική
διαγραφή.
2. Στο άρθρο 95 του π.δ.26/2012 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
Με εξαίρεση τα οριζόμενα στις παρ.6 και 8 του άρθρου αυτού, σε περίπτωση προκήρυξης
γενικών βουλευτικών εκλογών και εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των ετεροδημοτών εκλογέων περιλαμβάνουν
όλες τις μεταβολές που έχουν συντελεστεί σε αυτούς μέχρι την προκήρυξη αυτών. Η
προηγούμενη περίπτωση μπορεί να εφαρμοστεί και σε δημοψήφισμα, η διενέργεια του
οποίου απέχει τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημέρες από την προκήρυξη αυτού.
Σε περίπτωση γενικών βουλευτικών εκλογών, εκλογών για την ανάδειξη των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δημοψηφίσματος, η διενέργεια των οποίων απέχει
τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ημέρες από την προκήρυξή τους, οι ειδικοί εκλογικοί
κατάλογοι των ετεροδημοτών εκλογέων περιλαμβάνουν όλες τις μεταβολές που έχουν
συντελεστεί σε αυτούς μέχρι την τρίτη ημέρα μετά από την προκήρυξη αυτών.
Άρθρο 108
Προϋποθέσεις σύστασης αμιγών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθ. 96, του π.δ.26/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
Προϋπόθεση για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, αποτελεί η εγγραφή, για όλη
την εφετειακή περιφέρεια, τριάντα (30) τουλάχιστον ετεροδημοτών εκλογέων, που
ανήκουν στην ίδια βασική εκλογική περιφέρεια.
Άρθρο 109
Χορήγηση αδειών δημοσίων υπαλλήλων στις εκλογές
1.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1, του άρθ. 106, του π.δ. 26/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«1.Απαγορεύεται, στο διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των εκλογών μέχρι και
την ημέρα της ψηφοφρίας, η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας απουσίας, σε μόνιμους
δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στα σώματα ασφαλείας και σε τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών
αυτοδιοίκησης, οι οποίοι εμπλέκονται στις διαδικασίες για την προετοιμασία και τη
διενέργεια των εκλογών».
2. Το 1ο εδάφιο της παρ. 2, του άρθ. 106 του π.δ. 26/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης, μπορεί να χορηγηθεί άδεια στους υπαλλήλους
και το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του
αρμόδιου Υπουργού ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν, οργάνου. Σε τακτικούς υπαλλήλους
των οργανισμών αυτοδιοίκησης, η άδεια χορηγείται ύστερα από έγκριση του αρμόδιου
προς τούτο οργάνου».
Άρθρο 110
Επαναφορά διατάξεων σε ισχύ
«Το στοιχείο (9) της παραγράφου (1Α), του άρθρου 199, του ν.4281/2014 (Α΄160)
καταργείται και επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 130, του
π.δ.26/2012 (Α΄57)».
Άρθρο 111
Συμψηφισμοί εκλογικών αποζημιώσεων υπαλλήλων Ο.Τ.Α. με φορολογικές και
ασφαλιστικές υποχρεώσεις των Ο.Τ.Α.
1. Χρηματοδοτήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για την καταβολή
εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τους δεν συμψηφίζονται με οφειλές των φορέων
αυτών προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, από οποιαδήποτε αιτία και είναι ακατάσχετες εις χείρας τρίτων.
2. Η ρύθμιση της ανωτέρω παραγράφου ισχύει για χρηματοδοτήσεις που καταβάλλονται σε
Ο.Τ.Α. από την 1η Ιανουαρίου 2016, ανεξάρτητα από το χρόνο γένεσης της αξίωσης των
υπαλλήλων τους για καταβολή της προβλεπόμενης εκλογικής αποζημίωσης.
http://www.aftodioikisi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

«Κεραυνοί» ΜεΡΑ25 κατά της κυβέρνησης για το προσφυγικό: «Ανίκανη, άβουλη και μοιραία»

«Ανίκανη, άβουλη και μοιραία, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μόνο σε ένα πράγμα φαίνεται αποφασισμένη: να επιβάλει μια απάνθρωπη λύσ...