Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

«Αν η Κύπροs θα χαθεί κι η Ελλάδα θα χαθεί.»

Ανακοίνωση για την Κύπρο «Αν η Κύπροσ θα χαθεί κι η Ελλάδα θα χαθεί.» 1. Κανείσ πολιτικόσ ι πολιτειακόσ παράγοντασ δεν επιτρζπεται να αμφιςβθτιςει τθν Κυπριακι Δθμοκρατία, αυτιν τθν ελάχιςτθ κεςμικι παρακατακικθ που μπορεί να διαςφαλίςει τθν εκνικι και λαϊκι κυριαρχία, το ςυνακόλουκο πλαίςιο κατοχφρωςθσ ςυλλογικϊν και ατομικϊν δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων. Σε κανζναν δεν πρζπει να επιτρζψουμε:  να αμφιςβθτιςει ι να αποδϊςει ςτθν Τουρκικι κατοχι, επίςθμα - με τθ βοφλα - ελλθνικά εδάφθ,  οφτε βεβαίωσ και πρωτίςτωσ να απεμπολιςει το δικαίωμα τθσ αυτοδιάκεςθσ που θ νεοαποικιοκρατία ςτζρθςε από τον κυπριακό λαό,  οφτε τζλοσ να επιτρζψει να παίηεται το μζλλον του ςτα ηάρια των κλθρϊςεων, που κυριολεκτικά προβλζπει το νζο ςχζδιο για τθ «λειτουργικότθτα» του νζου υβριδικοφ μορφϊματοσ πραγματοποιϊντασ ζνα μεταμοντζρνο ςυνταγματικό πραξικόπθμα. 2. Η «λφςθ» που ςυηθτείται αυτζσ τισ ϊρεσ ςτθ Γενεφθ για το Κυπριακό Ζιτθμα δεν είναι μόνο
καταςτρεπτικι τθσ νομικοπολιτικισ, διεκνϊσ αναγνωριςμζνθσ, κυριότθτασ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, δεν αποτελεί μόνο ςθματωρό δικαίωςθσ των πρακτικϊν τθσ ειςβολισ – κατοχισ – εκνοκάκαρςθσ - εποικιςμοφ, αλλά επιπροςκζτωσ ςυνιςτά ζνα νζο βαρφ πλιγμα, κατάφωρο αδίκθμα κατά του Κυπριακοφ Λαοφ, υπό το προκροφςτειο προκάλυμμα τθσ ''πολιτικισ ιςότθτασ''. 3. Η διάλυςθ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ αποτελεί ςτρατθγικό ςτόχο ευρφτερων θγεμονικϊν ςχεδίων ςτθν περιοχι και του Τουρκικοφ επεκτατιςμοφ. Και μόνο θ αποδοχι περαιτζρω ςυνομιλιϊν ςε αυτιν τθ βάςθ ςε ςυνδυαςμό με τα ευχολόγια απόςυρςθσ οικειοκελϊσ (!!!) από τθν Τουρκία των ςτρατευμάτων κατοχισ, μετά μάλιςτα τθν αυτοδιάλυςθ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, προάγει απροκάλυπτα τισ Τουρκικζσ ςοβινιςτικζσ ςτοχεφςεισ και αποτελεί τθ λυδία λίκο των νεοαποικιακϊν ςχεδιαςμϊν. Το νζο κρατικό μόρφωμα που απεργάηονται, ςυνεπζσ με τισ κυρίαρχεσ επιλογζσ του διεκνοποιθμζνου καπιταλιςμοφ, ζρχεται ςε ςυνζχεια τθσ διάλυςθσ τθσ Γιουγκοςλαβίασ, του τεμαχιςμοφ του Ιράκ, τθσ χαοτικισ κατάςταςθσ ςτθ Λιβφθ και τθσ επιδιωκόμενθσ καταςτροφισ τθσ Συρίασ. 4. Διαβάηουμε αυτζσ τισ μζρεσ ότι, «ςηο ΣΥΡΙΖΑ ακούγονηαι ήδη οι ππώηερ θωνέρ πος μιλούν για ιζηοπική εςκαιπία ζςμβιβαζμού ζηο Κςππιακό»! Επίζεκνη θπβεξλεηηθνί θύθινη, βνπιεπηέο θαη επξωβνπιεπηέο ηνπ θπβεξλώληνο θόκκαηνο εξγαιεηνπνηνύλ ην Κππξηαθό αλεξπζξίαζηα ππνζηεξίδνληαο πωο είλαη «…ηο δεύηεπο και πιο ζημανηικό μαρ σαπηί» θαη πωο αλ ιπζεί, κε όπνηνλ ηξόπν, «θα αποθοπηίζει ηη ζσέζη μαρ με ηην Τοςπκία γιαηί θα ηηρ δώζει ηην εςκαιπία να παίξει έναν εςπωπαϊκό πόλο και να μπει καηά κάποιο ηπόπο ζηην Εςπώπη από ηην πίζω πόπηα» (!!!). Πξνζζέηνπλ δε επηρεηξήκαηα ρπδαίαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ Κππξηαθνύ: «... μια ηέηοια εξέλιξη θα δώζει θεηικά ζημάδια ζηοςρ Εςπωπαίοςρ και ... θα ζςμβάλει ζε μια πιο 2 ανεκηική ζηάζη ηος Βεπολίνος απένανηι ζηα οικονομικά μαρ, όπωρ η διαδικαζία ηηρ αξιολόγηζηρ... άπα για μαρ ηο μεγαλύηεπο σαπηί είναι να πποσωπήζει η λύζη ηος Κςππιακού…». Τελ ίδηα βεβαίωο ζηηγκή ε Αμηωκαηηθή θαη Ήζζνλα Αληηπνιίηεπζε, ζε ξόιν παξαηεξεηή, ρεηξνθξνηεί ηηο πξνζπάζεηεο Αλαζηαζηάδε. 5. Παραδόξωσ(;) ςιμερα οι κ.κ. Τςίπρασ, Κοτηιάσ, Αναςταςιάδθσ, μετά τθ ςυνεχι επιβεβαίωςθ τθσ Τουρκικισ ανελαςτικότθτασ και αδιαλλαξίασ, αντί να ξεκινιςουν, ζςτω και τϊρα, αντικατοχικι καμπάνια ςτα διεκνι φόρα, με ανάδειξθ του τουρκικοφ προβλιματοσ τθσ περιοχισ, ανακερμαίνουν το χρεοκοπθμζνο ςενάριο τθσ διχοτόμθςθσ και το ςυνακόλουκο πρότυπο των κολοβϊν δθμοκρατικϊν ελευκεριϊν και δικαιωμάτων, τθ διηωνικι – δικοινοτικι. Μια «λφςθ» που δεν ξεπουλά απλϊσ τθν Κφπρο, αλλά εξωραϊηει τον Τουρκικό επεκτατιςμό εξυπθρετϊντασ τισ επιδιϊξεισ τθσ ευρωατλαντικισ βοφλθςθσ, των διεκνοποιθμζνων, μεγαλοεπιχειρθματικϊν ςυμφερόντων και τισ ςυμπλθρωματικζσ ονειρϊξεισ κερδοφορίασ Ελλινων και Ελλθνοκυπρίων μεγαλοαςτϊν. 6. Ο από κοινοφ αγϊνασ των λαϊν Ελλάδασ και Κφπρου, θ επαναδελφοποίθςι τουσ, ανεξάρτθτα με το τι κα ςυμβεί ςτθ Γενεφθ, δεν μπορεί παρά να ζχει ωσ κεντρικό ςτόχο τθν απελευκζρωςθ τθσ Κφπρου:  με αφετθρία τθν εκ προοιμίου και άνευ όρων ι ςυνομιλιϊν, απομάκρυνςθ των ςτρατευμάτων και των εποίκων τθσ Τουρκίασ,  τθν ανάκλθςθ τθσ ανακιρυξθσ του ψευδοκράτουσ,  τθν επιςτροφι όλων των προςφφγων,  τθν άνευ περιοριςμϊν αποκατάςταςθ των κεμελιωδϊν ελευκεριϊν όλων των Κυπρίων και ιδίωσ τθσ ελευκερίασ εγκατάςταςθσ,  τθν κατάργθςθ του μεταποικιακοφ κακεςτϊτοσ των εγγυθτριϊν δυνάμεων και τθν άμεςθ απομάκρυνςθ των βρετανικϊν βάςεων,  με τθν καταςφάλιςθ τθσ δθμοκρατικισ αρχισ ''ζνασ άνκρωποσ-μία ψιφοσ'' και των κανόνων προςταςίασ των μειονοτιτων και  τζλοσ τθν πρωτοβουλία τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ να ςυνζλκει ςυντακτικι ςυνζλευςθ για τθν επανεπικαιροποίθςθ τθσ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ ςτθν αυτοδιάκεςθ. Το λαϊκό-δθμοκρατικό, αντιςταςιακό ικοσ μπορεί και πρζπει να κυριαρχιςει ςτθν περιοχι και να απονομιμοποιιςει τουσ (νεο-) ιμπεριαλιαςτικοφσ ςχεδιαςμοφσ που απεργάηονται λφςεισ εισ βάροσ των δικαιωμάτων λαϊν και εκνϊν. Τθν Ανακοίνωςθ υπογράφουν οι: Αςθμακόπουλοσ Βαςίλθσ, Δαμιανάκθσ Μάριοσ, Ζαρωτιάδθσ Γρθγόρθσ, Καραγιάννθσ Απόςτολοσ, Κονταρίνθσ Πζτροσ, Κότςιασ Σπφροσ, Κωτςάκθ Έφθ, Μανίτασ Γιώργοσ, Μαντηάρασ Απόςτολοσ, Μαυρολζων Μανόλθσ, Μπλάνασ Θεόδωροσ, Νόττασ Ηλίασ, Νταβίασ Άγγελοσ, Νταλαγιώργου Φωτεινι, Πανάγοσ Παναγιώτθσ, Παπαγιαννόπουλοσ Γιώργοσ, Παπαςίμοσ Γιώργοσ, Σπίγγοσ Ανδρζασ, Σταγάκθσ Δθμιτρθσ, Συγγελάκθσ Αριςτομζνθσ, Ταχματηίδθσ Όμθροσ, Τουμανίδθσ Παφλοσ, Χατηθςαββίδθσ Άρθσ, Χατηθαντωνίου Γιάννθσ. Η ςυλλογι υπογραφϊν ςυνεχίηεται.

pressroom <pressroom@sosialistiki-prooptiki.gr>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημόσιο-Συμφωνία κυβέρνησης-Θεσμών: Τι αλλάζει σε βαρέα, συμβασιούχους, μισθούς, κλαδολόγιο, manager

Τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο Δημόσιο σε μία σειρά τομέων περιγράφει το  κείμενο συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών   που δόθ...