Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Ποιους θα ελέγξει φέτος η Εφορία

Περισσότερους από 100.000 φορολογικούς ελέγχους προγραμμάτισε για το 2018 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων οι περισσότεροι εκ των οποίων θα υλοποιηθούν από τις ΔΟΥ ενώ οι στοχευμένοι έλεγχοι θα αφορούν φορολογούμενου «μεγάλου πλούτου» και μεγάλες επιχειρήσεις.
Παράλληλα, σύμφωνα με το πλήρες Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ, θα γίνουν και 91.500 τελωνειακοί έλεγχοι εκ των οποίων οι 85.000 θα αφορούν στη «δίωξη» ενώ 6.500 θα είναι εκ των υστέρων έλεγχοι από τις Τελωνειακές Αρχές. Eπίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν στις
υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί και έχει κοινοποιηθεί στην ΑΑΔΕ εισαγγελική παραγγελία.
Ο εντοπισμός των φαινομένων της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου αλλά και η εξεύρεση αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης τους αποτελούν πρωταρχική επιδίωξη της Α.Α.Δ.Ε. αναφέρεται στο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2018. Με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στοχεύουμε στην εντατικοποίηση των προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων και υλοποιούμε στόχους και έργα που συμβάλλουν στη βελτίωση των μεθόδων και των μέσων του ελεγκτικού μηχανισμού, προσθέτει.
Συνοπτικά, οι ελεγκτικοί στόχοι της ΑΑΔΕ για το 2018 περιλαμβάνουν τη διενέργεια τουλάχιστον 24.750 ελέγχων από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες, τη βεβαίωση τουλάχιστον 3,25 δισ. ευρώ και τις εισπράξεις τουλάχιστον 672,5 εκ. ευρώ.
Επίσης το Σχέδιο προβλέπει τη διενέργεια τουλάχιστον 70.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ. με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 20% αυτών καθώς και 4.000 στοχευμένων ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ακόμη, προγραμματίστηκε η διενέργεια από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. τουλάχιστον 110 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον Φ.Π.Α., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών και τουλάχιστον 110 λοιπόν υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.
Ως προς τις διαδικασίες ελέγχου το Σχέδιο προβλέπει την προτεραιοποίηση των υποθέσεων ελέγχου και ερευνών έτους 2018, την υλοποίηση μίας επιπλέον έμμεσης τεχνικής ελέγχου, την καταγραφή και αξιολόγηση από τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα των εκκρεμών Πληροφοριακών Δελτίων και την υλοποίηση συστήματος ανταλλαγής αναφορών ανά χώρα.
Τι θα ελεγχθεί και πώς 
Αναλυτικά οι 34 ελεγκτικές προτεραιότητες της ΑΑΔΕ για το 2018 είναι οι ακόλουθες:
1. Διενέργεια τουλάχιστον 450 ελέγχων από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./ΤμήματαΕλέγχου
2. Βεβαίωση τουλάχιστον 700 εκ. € από ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
3. Εισπραξιμότητα άνω του 40% από ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
4. Βεβαίωση τουλάχιστον 17 εκ. € από τη διενέργεια ελέγχων τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, με χρήση της βάσης AMADEUS, από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. σε «Μεγάλους Φορολογουμένους».
5. Διενέργεια τουλάχιστον 550 ελέγχων από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
6. Βεβαίωση τουλάχιστον 500 εκ. € από ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. 
7. Εισπραξιμότητα άνω του 20% από ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
8. Διενέργεια τουλάχιστον 1.250 ελέγχων από τις Φ.Α.Ε. Φ.Α.Ε./Τμήματα Ελέγχων
9. Βεβαίωση τουλάχιστον 550 εκ. € από ελέγχους των Φ.Α.Ε. Φ.Α.Ε./Τμήματα Ελέγχων, Τμήμα Εσόδων
10. Διενέργεια τουλάχιστον 1.100 ελέγχων επιστροφής φόρων από τις Φ.Α.Ε. Φ.Α.Ε./Τμήματα Ελέγχων.
11. Εισπραξιμότητα άνω του 15% από ελέγχους των Φ.Α.Ε. Φ.Α.Ε./Τμήματα Ελέγχων, Τμήμα Εσόδων.
12. Διενέργεια τουλάχιστον 15.500 ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ./Τμήματα Ελέγχων
13. Βεβαίωση τουλάχιστον 1,5 δισ. € από ελέγχους των τμημάτων ελέγχων των Δ.Ο.Υ.
14. Διενέργεια τουλάχιστον 5.900 ελέγχων επιστροφής φόρων από τις Δ.Ο.Υ./Τμήματα Ελέγχων.
15. Εισπραξιμότητα άνω του 14% από ελέγχους των Δ.Ο.Υ. Δ.Ο.Υ./Τμήματα Ελέγχων
16. Διενέργεια 1.070 ελέγχων κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., την Φ.Α.Ε. και τα τμήματα Ελέγχου των Δ.Ο.Υ.
17. Διενέργεια πλήρων και μερικών ελέγχων επί "φρέσκων" υποθέσεων, σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί του συνόλου των πλήρων και μερικών ελέγχων, από Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Φ.Α.Ε.&Δ.Ο.Υ./Τμήματα Ελέγχου.
18. Διενέργεια τουλάχιστον 3.000 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου, από τα τμήματα Ελέγχων των ΔΟΥ.
19. Διενέργεια τουλάχιστον 100 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους υποθηκοφύλακες του άρθρου 54 Α του Ν.4174/2013, από την οικεία Δ.Ο.Υ. του συμβολαιογράφου/Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους.
20. Συμμετοχή στη διενέργεια 5 πολυμερών ελέγχων των υπηρεσιών Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Φ.Α.Ε. & Δ.Ο.Υ./Τμήματα Ελέγχου.
21. Διενέργεια τουλάχιστον 70.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ. Δ.Ο.Υ./Όλα τα Τμήματα
22. Εντοπισμός παραβατικότητας τουλάχιστον στο 20% των διενεργηθέντων μερικών επιτόπιων ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Δ.Ο.Υ./Όλα τα Τμήματα
23. Διενέργεια τουλάχιστον 500 μερικών επιτόπιων ελέγχων για διασφάλιση της είσπραξης του φόρου διαμονής. Δ.Ο.Υ./Όλα τα Τμήματα
24. Έκδοση Πράξεων Επιβολής Προστίμων (Π.Ε.Π.), το αργότερο εντός 3 μηνών από τη διαπίστωση των παραβάσεων κατά τη διενέργεια ελέγχων πρόληψης, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας (Δ.Ο.Υ./Τμήματα Ελέγχων).
25. Διενέργεια τουλάχιστον 8.000 ελέγχων διακίνησης από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών)
26. Διενέργεια τουλάχιστον 4.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών).
27.Διενέργεια τουλάχιστον 200 ειδικών στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις/καταλύματα, τουριστικά σκάφη αναψυχής, ελαιοτριβεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις που σχετίζονται με έναρξη δραστηριότητας σε γειτονικές χώρες, επιχειρήσεις που σχετίζονται με εντοπισμό παράνομου λογισμικού ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 30% αυτών από τα τμήματα ερευνών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
28. Διενέργεια τουλάχιστον 110 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον Φ.Π.Α. από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών (.Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών).
29. Απενεργοποίηση τουλάχιστον 50 Α.Φ.Μ. εξαφανισμένων εμπόρων (φυσικών προσώπων, εταιρειών) από τα τμήματα ερευνών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
30. Ταχύτερος εντοπισμός των εξαφανισμένων εμπόρων, ώστε τα συνολικά διαφυγόντα έσοδα που εντοπίζονται να μην ξεπερνούν τα 30 εκ. €. (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών).
31. Ολοκλήρωση έρευνας σε τουλάχιστον 230 Α.Φ.Μ. κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών).
32. Διενέργεια τουλάχιστον 110 λοιπών υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών  Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών).
33. Εντοπισμός διαφυγόντων εσόδων από τη διενέργεια των λοιπών ερευνών φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. του ΣΠ.2.1.32, άνω των 30 εκ. € (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε./Τμήματα Ερευνών).
34. Αξιολόγηση τουλάχιστον 3.500 ληφθεισών πληροφοριών/καταγγελιών από την Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.
http://www.sofokleousin.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Νίκος Κ. Αλιβιζάτος: Η συνείδηση του βουλευτή

Την άνοιξη του 1975, σε μία από τις πρώτες συνεδριάσεις που αφιέρωσε στην κατάρτιση του νέου Συντάγματος, η Ε΄ Αναθεωρητική Βουλή συζήτη...