Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

Ανοιξε παράθυρο για πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας

Το πρώτο βήμα για την αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος που αφορά στα δάνεια ιδιωτών και στο πώς θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ρύθμιση έγινε σήμερα με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της εξάμηνης παράτασης. Σύμφωνα με πληροφορίες αρμόδια επιτροπή της ΤτΕ προχωρά σε αναθεωρήσεις του Κώδικα οι οποίες θα ανακοινωθούν συντομα.
Η απόφαση, ωστόσο, ανοίγει το δρόμο για να γίνονται πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας (μοναδικής όπως αναφέρει) σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν συμμορφώνεται με τις προειδοποιήσεις και δεν σπεύδει να συνεργαστεί με την τράπεζα.

Συγκεκριμένα με το ΦΕΚ που υπογράφει ο Γ. Στουρνάρας δίνεται παράταση ενός εξαμήνου σε όσους οφειλέτες είναι υπερήμεροι ώστε να ενταχθούν στις διαδικασίες του Κώδικα Δεοντολογίας και να συνεργαστούν με την τράπεζά τους για τη ρύθμιση του δανείου τους. Ακόμη και δάνεια που θα βρεθούν σε καθυστέρηση 90 ημερών και άνω στις 15 Δεκεμβρίου 2015, θα υπαχθούν άμεσα στη διαδικασία της ρύθμισης με την τράπεζα, αφού η πρώτη ενημερωτική επιστολή θα τους σταλεί μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2015.
Ετσι, με βάση την τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του νόμου 4224/2013 που είχε γίνει στις 31/3/15 οριζόταν ότι η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση της τράπεζας προς τον ληξιπρόθεσμο οφειλέτη μπορεί να αποσταλεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2015 για όλες τις περιπτώσεις δανείων που συμπληρώνουν οποτεδήποτε πριν την ημερομηνία αυτή καθυστέρηση μεγαλύτερη των 45 ημερών, με την απόφαση 148/10/5.10.2015 προβλέπεται ότι:
Η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση της υποπαρ. (α) (ββ) του σταδίου 1 (δηλαδή της επικοινωνίας της τράπεζας με τον πελάτη) μπορεί να αποσταλεί μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2015 για τις περιπτώσεις δανείων που συμπληρώνουν οποτεδήποτε μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου 2015 καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.
Η εν λόγω ειδοποίηση παρέχει προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών στον δανειολήπτη να ενταχθεί στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, υποβάλλοντας στην τράπεζα:
(αα) εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, την «Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης», συμπληρωμένη, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην από 5.12.2014 διευκρινιστική εγκύκλιο της Τράπεζας της Ελλάδος,
(ββ) εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία τα οποία ζητούνται από το ίδρυμα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας νομικού προσώπου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που το πιστωτικό ίδρυμα ακολουθεί για την αξιολόγηση αυτή.
Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του οφειλέτη αποστέλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας η προειδοποιητική επιστολή της τράπεζας στις περιπτώσεις δανειοληπτών, εφόσον ο αποχαρακτηρισμός αυτών ως συνεργάσιμων μπορεί να έχει συνέπεια το εκπλειστηρίασμα της μοναδικής κατοικίας τους με νομικές διαδικασίες που προτίθεται να κινήσει το ίδρυμα.
Για τα δάνεια που περιέρχονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την 15η Δεκεμβρίου 2015, η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση αποστέλλεται από την τράπεζα εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από το χρόνο συμπλήρωσης της καθυστέρησης των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.
Για την ιεράρχηση του επείγοντος της αποστολής ειδοποιήσεων, τα ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 42/30.5.2014, όπως ισχύει, θα λαμβάνουν υπόψη την κατηγοριοποίηση των δανείων που έχουν πραγματοποιήσει με βάση ιδίως τις παραμέτρους κινδύνου, δυνάμει των διατάξεων της προαναφερόμενης Πράξης, όπως εκάστοτε ισχύουν, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την προοπτική υλοποίησης και των σχετικών δράσεων που προβλέπονται στο Ν. 4336/2015.
http://www.imerisia.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αδήλωτα τετραγωνικά -Διαγραφές οφειλών: Παράταση δηλώσεων μέχρι 30 Ιουνίου (έγγραφα)

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου (από 30 Μαρτίου που ισχύει σήμερα) η προθεσμία για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους ιδιοκτήτες α...