Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019

Αποσύρθηκε μετά την κατακραυγή η ρύθμιση για συμβάσεις δημοσίου με offshore

Την απόσυρση της διάταξης που έδινε αναδρομικά το δικαίωμα σε offshore εταιρείες με έδρα φορολογικούς παραδείσους να συμμετάσχουν σε εν εξελίξει κρατικούς διαγωνισμούς, αποφάσισε ο Στέργιος Πιτσιόρλας μετά την κατακραυγή της αντιπολίτευσης περί «φωτογραφικής» ρύθμισης που στοχεύει σε εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων και αλλοιώνει τον υγιή ανταγωνισμό.
Ο κ. Πιτσιόρλας έκανε την ακόλουθη δήλωση: Καμία διάταξη δεν προέβλεπε συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου offshore εταιρειών με έδρα φορολογικά μη συνεργάσιμα κράτη.
Αντιθέτως η διάταξη κατοχυρώνει ως κριτήριο συμμετοχής ή μη τον επίσημο κατάλογο της ΕΕ για τις χώρες φορολογικούς παραδείσους. Υπάρχει όμως θέμα με τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις συνεχείς ανανεώσεις αυτού του καταλόγου.
Η διόρθωση στην προτεινόμενη ρύθμιση, έστω και σε βάρος της πληρότητάς της, αφαιρεί κάθε δυνατότητα κακόπιστης ανάγνωσής της.
Το άρθρο 40
Η συζήτηση λοιπόν δεν γίνεται για το σύνολο του άρθρου. Αλλά, όπως εξηγεί ο κ. Πιτσιόρλας θα γίνει επικαιροποίηση της λίστας και η συζήτηση αφορά. στη δεύτερη παράγραφο. Αναλυτικά, το άρθρο στο σύνολό του είναι αυτό:
‘Αρθρο 40
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3310/2005 (Α΄30)
1. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 (Α’30) αντικαθίστανται ως εξής:
«4 α) Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες από  φορολογικά «μη συνεργάσιμα» κράτη κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167). Οι εξωχώριες εταιρείες από  φορολογικά «μη συνεργάσιμα» κράτη απαγορεύεται επίσης, να συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή να είναι εταίροι των εταίρων σε επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις. Για τον έλεγχο και την επιβολή της απαγόρευσης αυτής η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας εφαρμόζει την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατά την παρ. 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες από  κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς όπως αυτά ορίζονται από τον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με εξαίρεση τα κράτη που  αποτελούν:
αα. κράτος – μέλος της Ένωσης ή
ββ. κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
γγ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή
δδ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση».
2. Η παρ. 1 καταλαμβάνει και τις διαγωνιστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν έχουν ανοιχθεί οι οικονομικές προσφορές.
«Η δεύτερη παράγραφος (σ.σ. άρθρου 40) είναι ανεξήγητη, καθώς δίνει μερική αναδρομικότητα. Εγείρονται ερωτηματικά ότι εξυπηρετείτε συγκεκριμένες offshore εταιρίες που μετέχουν σε ενε εξελίξει διαγωνισμούς. Ακόμα και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων  επισημαίνει ότι ενδεχομένως ελέγχεται με βάση την αρχή ίσης μεταχείρισης. Δεν μπορείτε να αλλάζετε την διακήρυξη ενός διαγωνισμού εκ των υστέρων. Αποτελεί αθέμιτο  ανταγωνισμό. Να αποσύρετε την παράγραφο δύο. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Αντιθέτως είναι ύποπτη διάταξη», τόνισε ο Χρήστος Δήμας εκ μέρους της ΝΔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΕ: Άκυρη η συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης

Ακυρη χαρακτηρίζουν κύκλοι της Ευρωπαϊκής Ενωσης τη συμφωνία που υπέγραψαν πρόσφατα η Τουρκία με τη Λιβύη και αφορά τον καθορισμό θαλάσσ...