Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της Yπηρεσίας «Παροχή τουριστικών υπηρεσιών φιλοξενίας στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΕΟΡΤΕΣ ΕΞΟΔΟΥ 2019» Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) 2. Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,118,και 120 4. Των άρθρων 203 & 206 του Ν. 4555/2018 των παρ. 21,22,23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 (ΦΕΚ129Α/15) 5. Την ανάγκη του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη 6. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 και συγκεκριμένα την εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 00.6443 με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών τοπικών εορτών» 7. To
υπ’αριθμ. 6579/28-03-2019 τεκμηριωμένο αίτημα 8.Το υπ’αριθμ. 6596/28-03-2019 (19REQ004691860) Πρωτογενές αίτημα και η (19REQ004727281) έγκρισή του. 9. Η υπ’άριθμ. 95/2019 (ΑΔΑ:6ΖΤΡΩΡΖ-ΑΣ0) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ανακοίνωση προγράμματος και έγκριση διενέργειας των εκδηλώσεων ‘’Εορτές Εξόδου 2019’’ 9.Την υπ’ αριθ. 293/2018 (ΑΔΑ:6ΦΔΟΩΡΖ-19Ο) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού έτους 2019 η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 285827/2018/21-01-2019(ΩΕ91ΟΡ1Φ-ΛΟ8) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπονήσου ,Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου 15.Την απόφαση υπ’αριθ. 8291/16-04-2019 περί διενέργειας της Yπηρεσίας «Παροχή τουριστικών υπηρεσιών φιλοξενίας στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΕΟΡΤΕΣ ΕΞΟΔΟΥ 2019» Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με απευθείας ανάθεση και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης 15/2019 που συνέταξε η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. 16. H υπ’αριθμ. 724/2019(ΑΔΑ:Ψ81ΧΩΡΖ-1ΨΝ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 17. H υπ’αριθμ. 8328/16-04-2019 πρόσκληση υποβολής προσφοράς του Δήμου μας 18. Η υπ’αριθμ. 8443/15-04-2019 προσφορά του Οικονομικού Φορέα με στοιχεία ΧΑΛΑΖΙΑΣ ΚΩΝ.ΙΩΑΝΝΗΣ DISCOVER MESSOLONGHI``(AΦΜ:158163894 Δ.Ο.Υ:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ). 19. Το γεγονός ότι έγινε ο έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 9 του Ν. 2690/99 και των άρθρων 14 και 58 του Ν. 3852/10 και δεν συντρέχει λόγος κωλύματος και ασυμβίβαστου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Αναθέτουμε απευθείας την εκτέλεση της Yπηρεσίας «Παροχή τουριστικών υπηρεσιών φιλοξενίας στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΕΟΡΤΕΣ ΕΞΟΔΟΥ 2019» Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου στον Οικονομικό φορέα με στοιχεία ΧΑΛΑΖΙΑΣ ΚΩΝ.ΙΩΑΝΝΗΣ `` DISCOVER MESSOLONGHI`` με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 158163894 που υπάγεται στη ΔΟΥ :ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ , έναντι συνολικού ποσού # 16.400,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% . Β. Η πληρωμή του Οικονομικού φορέα, θα γίνει μετά την υπογραφή της σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή και την έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού γίνουν και όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. Γ. Η σχετική δαπάνη, που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση ποσού #16.400,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον ΚΑ: 00.6443 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2019. Δ. Στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότερα όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσίας.
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κοινοποίηση: 1)ΧΑΛΑΖΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2)Τμήμα Προυπολογισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γεννηματά: Το ΚΙΝΑΛ αγωνίζεται για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στην υπόθεση Novartis

Το Κίνημα Αλλαγής με τα στελέχη του, δίνουν τον αγώνα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στην υπόθεση Novartis. Όλα πρέπει να γίνουν στα πλαίσ...